Důležité informace


Informace pro kmenové školy

Vážení ředitelé a ředitelky škol, třídní učitelé,
uvádíme několik základních informací:

Jestliže je žák hospitalizován v DPN a jestliže zákonný zástupce podepsal souhlas se zařazením žáka do školy při tomto zdravotnickém zařízení a souhlasil s poskytováním informací mezi naší a kmenovou školou žáka, obdržíte z naší školy v krátké době po příchodu žáka informační e-mail z naší školy a žádost o vyplnění dotazníku.
Po celou dobu pobytu zůstává žák zapsán na kmenové škole, nejedná se o přestup na jinou školu. Po odchodu žáka z naší školy Vám zašleme školní zprávu s přehledem klasifikace a počtem zameškaných hodin. Školní zprávu zasíláme, pokud byl žák v naší škole nejméně 4 týdny. V ostatních případech zasíláme pouze stručnou informaci o pobytu a jeho ukončení.
Vzdělávání v naší škole probíhá podle našich ŠVP s přihlédnutím k individuálním vzdělávacím potřebám každého žáka formou kombinované výuky (skupinová a individuální) v třídních kolektivech složených z více výukových skupin (rozdíly v ročnících a vzdělávacích programech) a to na 1. i 2. stupni. Počet žáků ve třídě je maximálně 8.
Vysvědčení žákům vydává vždy pouze kmenová škola. V případě, že žák bude v naší škole i na konci klasifikačního období, zasíláme kmenovým školám podklady ke klasifikaci za příslušné pololetí, které jsou podle druhu školy buď ve formě klasifikace nebo ve formě slovního hodnocení.


Informace pro zákonné zástupce o zařazení žáka do školy

Žák je zařazen do školy při Dětské psychiatrické nemocnici se souhlasem zákonného zástupce a na základě doporučení lékaře. Prosíme o přečtení formuláře před nástupem žáka.
Formulář k zařazení žáka do vzdělávání ve škole s informacemi ke stažení v souboru PDF [ZDE]


Informace pro rodiče, zákonné zástupce a dětské domovy

Ke stažení v souboru PDF [ZDE]

 

Děti, které plní povinnou školní docházku, se po dobu pobytu v DPN vzdělávají v Základní škole při DPN, která zajišťuje vzdělávání ve vzdělávacích programech pro základní školu, základní školu praktickou a základní školu speciální, dále poskytujeme individuální konzultace žákům středních škol ve všeobecně vzdělávacích předmětech, v ekonomice a dalších předmětech podle konkrétní domluvy.

Zařazení žáka do školy: je potřeba souhlas zákonného zástupce
Povinnosti zákonného zástupce:
- omluvit v kmenové škole dočasnou nepřítomnost žáka
- poskytnout škole při DPN údaje o žákovi vedené ve školní matrice a jejich změny, a dále podstatné údaje o zdravotních omezeních např. při TV, o individuální integraci žáka a konkrétních podpůrných opatřeních v kmenové škole, individuálním vzdělávacím plánu apod.
Informace může zákonný zástupce předat škole prostřednictvím zdravotně-sociálního pracovníka nemocnice.

Informace pro zákonné zástupce:
- o školním řádu, organizaci vzdělávání, vzdělávacích programech, školních činnostech prostřednictvím webové stránky školy www.skoladpl.cz nebo při osobní návštěvě školy
- o průběhu a individuálních výsledcích vzdělávání a hodnocení a klasifikaci žáka prostřednictvím žákovského notýsku, který mají žáci u sebe,
poskytnutím přímých informací vyučujícími při osobní návštěvě školy (je vhodné se předem domluvit telefonicky nebo e-mailem).
Vzhledem ke vzdálenostem poskytujeme uvedené informace také telefonicky.

Organizace výuky:
Časový rozsah - 20 až 24 hodin týdně, v dopoledních hodinách, zařazeny jsou všechny předměty.
Obsah výuky - odpovídá školním vzdělávacím programům podle RVP ZV, RVP ZV minimální výstupy a RVP ZŠS, konkrétně podle zařazení dítěte.
Uspořádání tříd - kombinace více výukových skupin různých ročníků a vzdělávacích programů v jedné třídě.

Vybavení žáka do školy:
- školní batoh nebo taška
- sešity a učebnice ze své kmenové školy, pokud je žák má
- psací potřeby, pastelky, 20 čtvrtek, barevné papíry
- přezůvky nebo pantofle do školy
- cvičební úbor do vnitřních cvičebních prostor, cvičební obuv do místnosti
Žák pokračuje v používání svých sešitů ze své kmenové školy. Pokud žák nemá žádné vybavení, které již používá ve své kmenové škole, je vhodné vzít s sebou 10 - 12 sešitů malých linkovaných (524), jeden nelinkovaný sešit na geometrii, jeden notýsek (624) - pro žáky 6.-9. ročníků. Pro žáky 3.-5. ročníků 6 kusů malých linkovaných sešitů (523 nebo 524), notýsek a 1 nelinkovaný sešit. Pro žáky 1.-2. ročníků případný nákup sešitů budeme realizovat až podle potřeby.

Hodnocení žáků, klasifikace, vysvědčení:
Naše škola je s kmenovými školami dětí v kontaktu, na základě Vašeho souhlasu předáváme informace o výsledcích vzdělávání žáka do kmenové školy. Vysvědčení vydává žákům vždy kmenová škola. Podklady pro hodnocení a klasifikaci zasíláme do kmenové školy po propuštění dítěte z DPN nebo ke konci I. a II. pololetí.

Speciálněpedagogická péče:
Snížený počet žáků ve třídě - max. 8. Ve škole se dětem věnují kvalifikovaní speciální pedagogové, uplatňují vysoce individuální přístup k jednotlivým žákům, využívají speciálněpedagogické metody a formy práce, speciální pomůcky.
Poradenské služby poskytuje škola zpravidla při osobních návštěvách zákonných zástupců.


Informace o zpracování osobních údajů podle GDPR

Informace pro žáky a zákonné zástupce - k zobrazení v souboru PDF [ZDE]
Informace pro zaměstnance - k zobrazení v souboru PDF [ZDE]


Povinně zveřejněné informace

Informace podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím - k zobrazení v souboru PDF [ZDE]


Rozpočet a střednědobý výhled - povinné zveřejnění

Rozpočet 2021 - k zobrazení v souboru PDF [ZDE]
Střednědobý výhled - k zobrazení v souboru PDF [ZDE]


Ředitelské volno

Ve školním roce 2020/2021 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky a uzavření školy na 19.-21.10.2020 z důvodu ochrany zdraví v souvislosti s výskytem onemocnění Covid 19 u zaměstnance.

Ve školním roce 2018/2019 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky na 27. - 28.6.2019 a 21.5.2019 z organizačních důvodů, dne 17.1.2019 z provozních důvodů - v prostorách školy bude prováděna výměna zářivkových systémů a nouzových světel.

Ve školním roce 2017/2018 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky dne 29.9.2017 z organizačních důvodů, ve dnech 23.-24.11.2017 z provozních důvodů (výměna nábytku ve třídách), dne 9.3.2018 z technických důvodů (havárie odpadu v budově), dne 18.5.2018 z organizačních důvodů.

Ve školním roce 2016/2017 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky ve dnech 15.6. a 30.6. z organizačních důvodů.

Ve školním roce 2015/2016 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky ve dnech 29.6. a 30.6. z provozních a organizačních důvodů (příprava školy na výměnu oken v celé budově).

Ve školním roce 2014/2015 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky ve dnech 29.6. a 30.6. z organizačních důvodů.

Ve školním roce 2013/2014 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno pro žáky ve dnech 2.5. a 9.5.2014 z organizačních důvodů.
Ředitelka školy vyhlašuje ředitelské volno dne 25.6.2014 z organizačních důvodů.